Producenci
Promocje
Rękawice bokserskie FAIRTEX FXB BG V2 (black/red)
Rękawice bokserskie FAIRTEX FXB BG V2 (black/red)

599,00 zł

Cena regularna: 739,00 zł

Najniższa cena: 550,00 zł
Rękawice bokserskie FAIRTEX FXB BG V2 (black)
Rękawice bokserskie FAIRTEX FXB BG V2 (black)

599,00 zł

Cena regularna: 739,00 zł

Najniższa cena: 599,00 zł
Rękawice bokserskie TWINS FANTASY 1
Rękawice bokserskie TWINS FANTASY 1

599,00 zł

Cena regularna: 749,00 zł

Najniższa cena: 649,00 zł
Reklamacje i Zwroty

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura)  - stanowi on podstawę do zgłaszania reklamacji.

Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad  fizycznych i prawnych.

 Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty oderbrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,
numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

3.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru 

4.Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

•umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

•dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres do Sprzedawcy.

7.Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

8.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.

10.Klient ponosi  bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

11. W przypadku zwrotu towaru, sprzedawca pomniejszy kwotę zwrotu o koszt poniesionego transportu.

12. Adres na jaki należy odesłać zwracany towar:
BOXING HOME, ul. Cegielniana 4a, 30-404, Kraków.
 

 Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie telefoniczne skontaktowanie się z nami.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

UWAGA

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek defektu sprzętu po rozpakowaniu rękawic, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sklepem w celu wymiany produktu przed rozpoczęciem jego użytkowania.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji dojdzie do uszkodzenia sprzętu, które podlega gwarancji lub wystąpi wada fabryczna podlegająca rękojmi (rozerwanie, pęknięcie), prosimy o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania produktu i zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy. Należy pamiętać, że reklamacje dotyczące uszkodzenia lub wady fabrycznej zgłaszane po upływie terminu gwarancji lub też w terminie gwarancji ale z widocznymi śladami dalszej eksploatacji produktu będą rozpatrywane negatywnie.
Dodatkowo informujemy, że gwarancja producenta oraz rękojmia nie obejmują normalnych śladów użytkowania rękawic, takich jak ścierający się z czasem kolor/ nadruki/ naklejki oraz zużywające się pod wpływem treningu wypełnienie rękawic.

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres BOXING HOME, ul. Cegielniana 4a, 30-404, Kraków.

3.Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar , dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu, o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5.W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

6.Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7.Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. W przypadku, gdy Klient Sklepu będzie  chciał wdać się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

Formularz reklamacji z tytułu rękojmi

Formularz reklamacji

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl